Tính năng Chế Tạo Trang bị HKMP + Vũ khí HKMP

 

 

Thời gian: 10/02/2021 Sẽ Mở NPC Chế tạoChế tạo Rương trang bị HKMP : Tỷ lệ thành công 80%  ( Nếu thất bại nhận lại 30 Đồ phổ trang bị HKMP )

Chế tạo Rương Vũ Khí  HKMP : Tỷ lệ thành công 80%  ( Nếu thất bại nhận lại 30 Đồ phổ Vũ khí HKMP )

Chế tạo bảo rương Trang bị HKMP  

 Chế Tạo bảo rương Vũ khí HKMP 

- 10 Thủy tinh ( có thể bỏ lộn xộn  các loại )

- 10 Thủy tinh ( có thể bỏ lộn xộn  các loại )

- 10 Tinh Hồng bảo thạch

- 10 Tinh Hồng bảo thạch

50 Đồ phổ HKMP Trang bị 

50 Đồ phổ HKMP  Vú khí 

500 vạn lượng 

500 vạn lượng 

Sẽ có dòng chọn “Chế tạo trang bị ” ở NPC  Thợ rèn cao cấp  ở Tương dương ( 199,206 ) .

 ♦ Sau đó tiến hành chọn Bảo rương môn phái cần Chế tạo .
 

 

Người chơi khi đạt đủ nguyên liệu có thể tiến hành Chế tạo bảo rương trang bị hkmp và bảo rương Vũ khí HKMP.

 

 

 

Sau khi chế tạo thành công sẽ Được bảo rương Trang bị HKMP + Rương Vũ khí HKMP

           

Hình ảnh

Mô Tả

Bảo rương trang bị HKMP

 

Tính chất:

  • Không thể xếp chồng
  • Bên trong có chứa Trang bị  theo môn phái random

Nguồn gốc:

  • Sữ dụng Chìa khóa Vàng để mở rương mua tại Kỳ trân các 

Bảo rương Vũ khí HKMP

 

Tính chất:

  • Không thể xếp chồng
  • Bên trong có chứa vũ khí theo môn phái random

Nguồn gốc:

  • Sữ dụng Chìa khóa Bạc để mở rương mua tại Kỳ trân các 

 

 


Kính bút .