Hoạt động nhận thưởng theo thời gian Online

Để nhận được phần thưởng này yêu cầu các nhân sỹ phải Online liên tục, thời gian trên mạng ít nhất là 1 giờ mới có thể nhận thưởng.

Nơi nhận thưởng

Để nhận thưởng quý nhân sỹ có thể mở trong Cẩm nang đồng hành và lựa chọn dòng nhận thưởng Online

Giới hạn

Mỗi ngày mỗi nhân vật có thể nhận thưởng tối đa 24 lần.
Yêu cầu phải Online ít nhất là 1 giờ mới có thể nhận thưởng.
Số lần nhận có thể cộng dồn, nếu không nhận giờ này có thể nhận giờ tiếp theo, số lần tính bằng số giờ Online.
Phần thưởng của lần tiếp theo giá trị hơn lần trước đó.